Celem Stowarzyszenia jest: działalność społeczna na rzecz rozwoju nauczania przedmiotów przyrodniczych, rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli, upowszechniania wiedzy i umiejętności przyrodniczych oraz integracji środowiska nauczycielskiego.

Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie” – projekt nauczycieli dla nauczycieli
W dzisiejszym świecie solidna wiedza z zakresu nauk przyrodniczych – fizyki, chemii, biologii – oraz matematyki i informatyki jest niezbędna dla rozumienia otaczającego świata i – w przypadku uczniów – przyszłego wyboru zawodu interesującego i poszukiwanego na rynku pracy. Wiedza przyrodnicza ukazana kontekstowo, modelowe myślenie i potrzeba uczenia się przez całe życie o ogromnym potencjale aplikacyjnym, kształtowane przez nauki przyrodnicze, są niezbędne do odpowiedzialnego wykonywania pracy, działalności społecznej, czy politycznej. Wobec intensywnego rozwoju nauki, techniki, a przede wszystkim dostępności do informacji wymaga nowych sposobów zainteresowania młodzieży przedmiotami przyrodniczymi, matematyką i informatyką, doskonalenia wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli tych przedmiotów oraz zapoznawania uczniów, nauczycieli i społeczeństwa z osiągnięciami współczesnej nauki. Niestety, nie tylko w Polsce, ale prawie w całej Europie, obserwuje się systematyczne obniżanie zainteresowania tymi przedmiotami wśród uczniów. MEN jako priorytetowe wskazuje podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.


Wspomaganie innowacyjnego kształcenia młodzieży, w tym przede wszystkim w zakresie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Za jakość tego kształcenia jesteśmy odpowiedzialni my nauczyciele wszystkich poziomów edukacji.
Podnoszenia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej dobrze stymuluje Festiwalowe współzawodnictwo. Nauczyciele jako architekci wiedzy swoich uczniów mobilizują ich do podejmowania autorskich projektów głównie w ramach aktywności pozalekcyjnej. Uczniowie tworzą zespół, który rozdziela między siebie poszczególne zadania do realizacji swojego projektu. W ten sposób uczniowie sami rozwijają swoją wiedzę i uczą się efektywnego poszukiwania źródeł. Nad poprawnym przebiegiem tego procesu czuwa nauczyciel. Uczniowie udowadniają sobie i przekonują swoich rówieśników, że nauki przyrodnicze nie tylko ukazują ciekawe zjawiska, ale je objaśniają i pozwalają na prognozowanie ich dalszego przebiegu. Starannie przygotowując swój projekt, by zakwalifikować się na festiwal, a następnie prezentując go, uczniowie także uczą się promocji efektów swojej pracy. Są to uniwersalne kompetencje, które pozwolą im z sukcesem wejść na rynek pracy, czy skutecznie rozwijać działalność społeczną.
Natomiast festiwalowe struktury organizacyjne organizują wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację nauczycieli przy wsparciu akademickim, znalezienie nowych, atrakcyjnych dla dzisiejszej młodzieży, sposobów zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi, doskonalenia wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli tych przedmiotów, ale także efektywnie zapoznawanie uczniów, nauczycieli i społeczeństwa z osiągnięciami współczesnej nauki. Dzięki temu współzawodnictwu Krajowy Komitet Organizacyjny wyłania polską delegację na europejską edycję Festiwalu Science on Stage obejmującego obecnie 32 kraje.
Tak zorganizowana wymiana doświadczeń i wzajemnej inspiracji nauczycieli przy wsparciu akademickim jest szeroko udostępniana wszystkim zainteresowanym nauczycielom z całej Polski dzięki transmisji festiwalu czy niniejszego seminarium on-line do Internetu oraz rejestracji filmowych festiwalowych prezentacji, które są następnie umieszczane na portalu tego festiwalu (http://sons.amu.edu.pl/). Prezentacje z kolejnych festiwalowych edycji stanowią konkretny materiał dydaktyczny szeroko dostępny dla nauczycieli. .
Z perspektywy poprzednich dziesięciu edycji widzimy, że dzięki projektowi Science on Stage osiągnięcie przedmiotowych celów jest szybsze, efektywniejsze i stanowi istotne uzupełnienie procesu edukacji młodzieży wpisując się w realizację priorytetów MEN. Zaangażowanie się w organizowanie festiwali edukacyjnych Nauki Przyrodnicze na Scenie jest związane z wagą jaką przywiązujemy do popularyzacji nauk przyrodniczych wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodego i najmłodszego pokolenia, a udział polskiej reprezentacji w edycji europejskiej festiwalu jest promocją polskich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Dlatego nauczyciele zakwalifikowani do uczestnictwa w festiwalu otrzymują certyfikaty, istotne również dla ich rozwoju zawodowego.
Życzę Państwu owocnej wymiany doświadczeń – prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał

Składki członkowskie należy wpłacać na konto:

95 1140 2004 0000 3102 7935 5791

mBank/ Kraków

składka jest płatna w każdym roku kalendarzowym - kwota 40 zł (emeryci 20 zł)

 

[Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia.pdf]